studio Mplus

 


제목: 첫째, 둘째처럼 셋째도 예쁘게 부탁드려요^^
이름: 최은정


등록일: 2016-02-15 08:12
조회수: 412 / 추천수: 25
 
안녕하셨어요~
2010년 반영석,  2013년 반희원 촬영했던 엄마예요.
계흭에는 없던 셋째 반희량이 태어나서 다시 방문했어요 ㅎㅎ
8월24일이 첫생일인데 애들 아빠가 토요일까지 근무하고 해서 일단 8월 15일로 생각하고 있어요.
둘째처럼 집에서 돌상 촬영하고 집근처 야외나 카페같은 실내로 이동하면 어떨까 하는데
아직 구체적인걸 정하지는 않았습니다.  날짜만 먼저 말씀드리려구요.
날짜가 가능하신지 알려주세요~
(홈페이지를 찾는 사람들에게 홍보차원??으로  게시판에 글  남기는데
비밀글로 쓰라하셔서 제목을 열심히 썼답니다 ^___^)
              
studioMplus   2016-02-15 12:46:41
안녕하세요 영석,희원맘님^^
오랜만에 인사 드립니다~~ㅎㅎ
가족들 모두 건강하시죠? ~
셋째 희량이~~
첫돌 너무 축하드리구요~~~
8월 15일은 촬영 가능합니다
자세한 상담은 전화드리겠습니다~~^^
고맙습니다.
골프장동영상의진실   2018-12-10 12:16:19 [삭제]
<p align="center"><a href="http://ganziski.com/" target="_blank">비발디파크 렌탈샵</a> -비발디파크 렌탈샵</p>
<p align="center"><a href="http://ganziski.com/" target="_blank">비발디파크 렌탈</a> -비발디파크 렌탈</p>
<p align="center"><a href="http://ganziski.com/" target="_blank">비발디파크 스키렌탈</a> -비발디파크 스키렌탈</p>
<p align="center"><a href="http://ganziski.com/" target="_blank">비발디파크 리프트권</a> -비발디파크 리프트권</p>
<p align="center"><a href="http://ganziski.com/" target="_blank">비발디파크 셔틀버스</a> -비발디파크 셔틀버스</p>
<p align="center"><a href="http://ganziski.com/" target="_blank">비발디파크 스키강습</a> -비발디파크 스키강습</p>
<p align="center"><a href="http://ganziski.com/" target="_blank">비발디파크 간지렌탈샵</a> -비발디파크 간지렌탈샵</p>
hello드림   2018-12-10 12:22:28 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.mentorski.com/" target="_blank">무주 스키장렌탈</a> -무주 스키장렌탈</p>
<p align="center"><a href="http://www.mentorski.com/" target="_blank">무주 스키샵</a> -무주 스키샵</p>
<p align="center"><a href="http://www.mentorski.com/" target="_blank">무주 스키렌탈</a> -무주 스키렌탈</p>
<p align="center"><a href="http://www.mentorski.com/" target="_blank">무주 리조트스키강습</a> -무주 리조트스키강습</p>
<p align="center"><a href="http://www.mentorski.com/" target="_blank">무주 렌탈샵</a> -무주 렌탈샵</p>
<p align="center"><a href="http://www.mentorski.com/" target="_blank">무주 리조트렌탈샵</a> -무주 리조트렌탈샵</p>
골프장동영상의진실   2018-12-10 12:25:27 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.refundgo.net/" target="_blank">구글환불</a> -구글환불</p>
<p align="center"><a href="http://www.refundgo.net/" target="_blank">구글환불대행</a> -구글환불대행</p>
<p align="center"><a href="http://www.refundgo.net/" target="_blank">모바일환불</a> -모바일환불</p>
골프장동영상의진실   2018-12-10 15:06:55 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고자동차</a> -중고자동차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">수입중고차</a> -수입중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고자동차매매사이트</a> -중고자동차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고차매매사이트</a> -중고차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">경기중고차</a> -경기중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고차매매</a> -중고차매매</p>
골프장동영상의진실   2018-12-10 15:20:45 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">500만원대중고차</a> -500만원대중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">수입중고차</a> -수입중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고차가격</a> -중고차가격</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고자동차시세표</a> -중고자동차시세표</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고차할부조건</a> -중고차할부조건</p>
미콘캐시가즈아   2018-12-10 15:30:49 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.car-hotdeal.com" target="_blank">중고차사이트</a> -중고차사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-hotdeal.com" target="_blank">중고차매매</a> -중고차매매</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-hotdeal.com" target="_blank">500만원대중고차</a> -500만원대중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-hotdeal.com" target="_blank">안산중고차</a> -안산중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-hotdeal.com" target="_blank">중고차매매사이트</a> -중고차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-hotdeal.com" target="_blank">수입중고차</a> -수입중고차</p>
골프장동영상의진실   2018-12-10 15:39:41 [삭제]
<p align="center"><a href="http://car-daddy.net/" target="_blank">중고차매매사이트</a> -중고차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://car-daddy.net/" target="_blank">중고차전액할부</a> -중고차전액할부</p>
<p align="center"><a href="http://car-daddy.net/" target="_blank">수원중고차매매단지</a> -수원중고차매매단지</p>
<p align="center"><a href="http://car-daddy.net/" target="_blank">안산중고차매매단지</a> -안산중고차매매단지</p>
<p align="center"><a href="http://car-daddy.net/" target="_blank">경기중고차</a> -경기중고차</p>
골프장동영상의진실   2018-12-10 15:44:39 [삭제]
<p align="center"><a href="http://follow-car.com/" target="_blank">중고차사이트</a> -중고차사이트</p>
<p align="center"><a href="http://follow-car.com/" target="_blank">중고차매매사이트</a> -중고차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://follow-car.com/" target="_blank">인천중고차</a> -인천중고차</p>
<p align="center"><a href="http://follow-car.com/" target="_blank">인천중고차매매단지</a> -인천중고차매매단지</p>
<p align="center"><a href="http://follow-car.com/" target="_blank">수원중고차매매단지</a> -수원중고차매매단지</p>
<p align="center"><a href="http://follow-car.com/" target="_blank">저신용자중고차전액할부</a> -저신용자중고차전액할부</p>
미콘캐시가즈아   2018-12-10 15:46:54 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.promotioncar.co.kr/" target="_blank">중고자동차매매사이트</a> -중고자동차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.promotioncar.co.kr/" target="_blank">수입중고차</a> -수입중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.promotioncar.co.kr/" target="_blank">4천만원대수입차</a> -4천만원대수입차</p>
<p align="center"><a href="http://www.promotioncar.co.kr/" target="_blank">안산중고차</a> -안산중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.promotioncar.co.kr/" target="_blank">인천중고차</a> -인천중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.promotioncar.co.kr/" target="_blank">중고차전액할부</a> -중고차전액할부</p>
미콘캐시가즈아   2018-12-10 15:48:56 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.findmycar.co.kr/" target="_blank">수입중고차</a> -수입중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.findmycar.co.kr/" target="_blank">중고자동차</a> -중고자동차</p>
<p align="center"><a href="http://www.findmycar.co.kr/" target="_blank">부산중고차</a> -부산중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.findmycar.co.kr/" target="_blank">중고차매매</a> -중고차매매</p>
<p align="center"><a href="http://www.findmycar.co.kr/" target="_blank">중고차매매사이트</a> -중고차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.findmycar.co.kr/" target="_blank">500만원대중고차</a> -500만원대중고차</p>
상조왕   2018-12-10 16:05:25 [삭제]
<p align="center"><a href="http://whitestar.co.kr" target="_blank">신차장기렌트</a> -신차장기렌트</p>
<p align="center"><a href="http://whitestar.co.kr" target="_blank">장기렌트가격비교</a> -장기렌트가격비교</p>
<p align="center"><a href="http://whitestar.co.kr" target="_blank">신용불량장기렌트</a> -신용불량장기렌트</p>
<p align="center"><a href="http://whitestar.co.kr" target="_blank">금호렌트카</a> -금호렌트카</p>
<p align="center"><a href="http://whitestar.co.kr" target="_blank">자동차리스</a> -자동차리스</p>
<p align="center"><a href="http://whitestar.co.kr" target="_blank">신차장기렌트</a> -신차장기렌트</p>
hello드림   2018-12-10 16:29:35 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고자동차</a> -중고자동차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">수입중고차</a> -수입중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고자동차매매사이트</a> -중고자동차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고차매매사이트</a> -중고차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">경기중고차</a> -경기중고차</p>
<p align="center"><a href="http://www.car-sstar.com/" target="_blank">중고차매매</a> -중고차매매</p>
골프장동영상의진실   2018-12-10 16:34:50 [삭제]
<p align="center"><a href="http://www.sinhancar.com" target="_blank">중고차매매사이트</a> -중고차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://www.sinhancar.com" target="_blank">중고차매매가격</a> -중고차매매가격</p>
<p align="center"><a href="http://www.sinhancar.com" target="_blank">중고차판매가격</a> -중고차판매가격</p>
<p align="center"><a href="http://www.sinhancar.com" target="_blank">중고차시세표</a> -중고차시세표</p>
<p align="center"><a href="http://www.sinhancar.com" target="_blank">중고차시세표</a> -중고차시세표</p>
<p align="center"><a href="http://www.sinhancar.com" target="_blank">중고차가격</a> -중고차가격</p>
<p align="center"><a href="http://www.sinhancar.com" target="_blank">중고차</a> -중고차</p>
미콘캐시가즈아   2018-12-10 16:39:38 [삭제]
<p align="center"><a href="http://car-mecar.com" target="_blank">중고차매매사이트</a> -중고차매매사이트</p>
<p align="center"><a href="http://car-mecar.com" target="_blank">중고자동차</a> -중고자동차</p>
<p align="center"><a href="http://car-mecar.com" target="_blank">중고차사이트</a> -중고차사이트</p>
<p align="center"><a href="http://car-mecar.com" target="_blank">중고차매매</a> -중고차매매</p>
<p align="center"><a href="http://car-mecar.com" target="_blank">국산경차추천</a> -국산경차추천</p>
<p align="center"><a href="http://car-mecar.com" target="_blank">중고자동차</a> -중고자동차</p>
<p align="center"><a href="http://car-mecar.com" target="_blank">중고SUV</a> -중고SUV</p>
  ~의견을 남겨주세요.
WYSIWYG 에디터 사용
-
+
 
이름(별명)    비밀번호   
            
△ 이전글: 예약문의
▽ 다음글: 스케쥴 믄의드려요~
enFree